Õppetöö

Uurimistöö koostamise juhend

Uurimistöö koostamine on gümnaasiumiõpingute kohustuslik osa ning gümnaasiumi lõpetamise eeltingimus.

Uurimistöö toetab õppija

  • loovust ja loomingulisust uurimisteema valikul, uurimisküsimuse püstitamisel ja käsitlemisel;
  • iseseisva töö ja koostöö oskust;
  • uurimismeetodi rakendamise ning uurimistulemuse analüüsi suutlikkust;
  • kriitilise analüüsi, sünteesi ja allikaanalüüsi oskust;
  • kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust.

Uurimistöö saab pakkuda õpilasele positiivse õpikogemuse.

Uurimistöö on õppeprotsess, mis koosneb järgmistest etappidest:

  1. uurimistöö aluste kursuse läbimine;
  2. uurimistöö teema valimine, juhendaja leidmine ning oma uurimistöö teema ja juhendaja kinnitamine kooli infosüsteemis;
  3. uurimisküsimus(t)e püstitamine ja meetodi(te) valik;
  4. uurimistöö koostamine: uurimine valitud meetodi abil erinevaid teabeallikaid kasutades, analüüs, järelduste tegemine ning tulemuste koondamine;
  5. uurimistöö kaitsmine.

Meie kooli uurimistöö juhendiga võid tutvuda siin