Vastuvõtukord

Viljandi Gümnaasiumi vastuvõtukord on koostatud lähtuvalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ sätestatud korrast ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §27 lõigetest 3, 5 ja 6.

- Viljandi Gümnaasiumi 2024/2025 õppeaasta vastuvõtu tingimused ja kord

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 18.06.2024.