Projektid

PROJEKTID

 

ProjektToimumise aegLink projektile

RAHVUSVAHELINE ERASMUS+ KOOSTÖÖPROJEKT

 „UNITING THROUGH DIVERSITY – IN AND TO EUROPE“                   

December 2020 – November 2023

Eesti keeleslink opens on new page

In English

 

 

ProjektKirjeldus ja sisu

RAHVUSVAHELINE ERASMUS+ KOOSTÖÖPROJEKT

 „UNITING THROUGH DIVERSITY – IN AND TO EUROPE“                    

December 2020 – November 2023

 

     

RAHVUSVAHELINE ERASMUS+ KOOSTÖÖPROJEKT

 „UNITING THROUGH DIVERSITY – IN AND TO EUROPE“                                December 2020 – November 2023

 

Kolme kooli - Julius-Stursbergi Gümnaasium Saksamaal, Stryn ungdomsskule Norras ja Viljandi Gümnaasium Eestis - koostöö on kestnud alates 2008. aastast. Detsembris 2020 jätkasime oma pikaajalist rahvusvahelistes projektides osalemise kogemuse ning alustasime migratsiooni-teemalist projekti pealkirjaga „Uniting Through Diversity – Migration In and To Europe" , mis lõppes novembris 2023.

Migratsioon on protsess, mille käigus inimesed liiguvad ühest riigist teise või riigisiseselt. Seda nähtust võivad põhjustada mitmesugused tegurid, majanduslikud, sotsiaalsed, poliitiline ebastabiilsus, keskkonnamuutused ja konfliktid. Oma projektis keskendusime rahvusvahelisele migratsioonile, selle ajaloole, põhjustele ja erinevustele kolmes partnerriigis. Meie viie projektikohtumise teemad olid:

- Norra/Saksamaa/Eesti migratsiooni ajalugu alates 1900. aastast.

- Sisserändajate ja pagulaste integreerimine kogukonda. Pagulased Saksamaal võrreldes Norra ja Eestiga.

- Praeguse ja tulevase väljarände ja sisserände põhjused Euroopas ja kogu maailmas.

- Immigrantide ja pagulaste suhtes mõistmise ja sallivuse loomine kogukonnas.

- Erinevad vaatenurgad ja hoiakud migratsiooni suhtes.

Ajalooliselt on ränne mänginud olulist rolli ühiskondade ja kultuuride kujundamisel ning see on riigiti väga erinev. Oma projektis saime teada, et kõigis kolmes riigis on läbi ajaloo olnud sarnasusi, nt. rännet on ajendanud sellised tegurid nagu paremate majandusväljavaadete otsimine, tagakiusamise eest põgenemine ja paremate elutingimuste poole püüdlemine.

Rände mõju on mitmetahuline, see mõjutab nii päritolu- kui ka sihtkogukondi. Inimesed rändavad konfliktide, tagakiusamise või loodusõnnetuste tõttu. Praeguse ja tulevase väljarände põhjused on enamasti majanduslikud, kui inimesed otsivad töövõimalusi või paremat elatustaset teises piirkonnas või riigis, mille tulemuseks võib olla oskuste edasiandmine, kultuurivahetus ja majanduslik areng. Samas kaasneb migratsiooniga  probleemid nagu sotsiaalne integratsioon, pinge loodusressursside pärast ning võimalik pinge infrastruktuurile.

Projekti käigus saime aru, kui kiiresti võib rändesituatsioon maailmas muutuda, nt. Eestil oli väljakutse võtta sõja tõttu vastu üle 50 000 Ukrainast pärit põgenikku, tohutult kasvas põgenike arv nii Saksamaal kui Norras. Oma projektitegevustes (erinevad loengud ja ettekanded) selgitasime, et migratsiooniga kaasnevad väljakutsed, suureneb vajadus humanitaarabi ja võimaliku ümberasustamise järele. Projektis osalenud  eksperdid rõhutasid migrantide õiguste kaitse vajalikkust ja selgitasid, et ränne on keeruline protsess, millel on sügavad sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised tagajärjed.

Pandeemia ning Venemaa ja Ukraina vaheline sõda põhjustasid mitmeid muutusi projekti ajakavas ning plaanides. COVID-19 tõttu tuli projektitegevust kiiresti muuta ja projektikohtumiste vahepealsel ajal kohtuda veebipõhistes töötubades ja korraldada ka veebiseminare. Vaatamata väljakutsetele võimaldas veebipõhine töövorm teha koostööd ning nii õpetajad kui ka projektis osalejad said edukalt kõiki projektiteemasid arutleda ja kogemusi jagada ning kiiresti jooksvaid küsimusi lahendada.

Projektis osalesid 16-18-aastased õpilased, õpetajad, teised koolitöötajad, lapsevanemad ja linnavalitsuse ametnikud, kes projekti raames ei reisinud. Kõik projektitegevused arendasid õpilaste teadlikkust rändeprobleemidest, kasvatasid maailmakodaniku tunnet, arendasid kultuuridevahelist mõistmist ning võtmepäedevusi.

Projekti tegevuste, intervjuude, taskuhäälingusaadete ja esitluste eesmärk oli edendada kultuuridevahelist mõistmist ja kaasatust ning edendada vastastikust austust. Võtmepädevuste arendamine on olnud ülioluline tulemus, keskendudes sellistele oskustele nagu võõrkeelne suhtlemine, kriitiline mõtlemine, kultuuri- ja digipädevus ning kodanikuoskus. Need pädevused on olulised, et inimesed saaksid multikultuurses keskkonnas areneda. Sotsiaalne kaasatus on olnud keskne teema, kusjuures jõupingutused on suunatud tõkete kaotamisele, mis takistavad sisserändajate lõimumist vastuvõtvasse kogukonda.

Soodustades ühtekuuluvustunnet ja jagatud vastutust, aitas projekt kaasa kaasavamate ühiskondade loomisele. Ühiste väärtuste edendamine on olnud veel üks märkimisväärne saavutus, mis rõhutab ühiste põhimõtete tähtsust, mis ületavad kultuurilisi erinevusi. Projekt tõstis teadlikkust migratsioonist, näitas kultuuridevahelise hariduse ja elukestva õppe tähtsust. Võtmepädevuste arendamine, sotsiaalne kaasatus, ühisväärtused ja kodanikuaktiivsus on saavutused, millel on projektis osalejatele pikaajaline mõju ja mis aitavad kaasa kaasavama, sidusama ja vastupidavama ühiskonna loomisele.

 

 

 

 

 

Think Global, Act Local - Our Forests 

Erasmus+ KA2 koolidevahelises strateegilise koostöö projekt:

Recycling our world - Creating awareness for a sustainable Lifestyle in young Europeans. (Taaskasutamine meie maailmas – noores eurooplases teadlikkuse tõstmine  jätkusuutlikku elustiili kohta)

Projekt algab 9/1/2018 ja lõpeb 8/31/2020. Projekti koordineerib Norra.

 
Girl Power

Rahvusvahelise projekti Girl Power eesmärgiks on noorte ettevõtlikkuse edendamine ning projekti tegevused on suunatud 15-18-aastastele tüdrukutele (gümnaasiumiõpilased). Projekti partneriteks on Läti koolid. Projekti käigus luuakse digitaalne õppekeskkond ja 30-tunnine õppemoodul. Õppemooduli testimiseks viiakse läbi sihtgrupile suunatud sündmused: töötoad ideede genereerimiseks ja sõelumiseks, piiriülesed häkatonid ideedest prototüüpideni jõudmiseks, meeskonnatöökoolitused rahvusvahelistele õpilastiimidele ja konverentsid laiemale huviliste ringile.

Projekti raames luuakse kahe lennu peale kokku 20 piiriülest õpilastiimi, mis teevad läbi protsessi ideede arendusest äriplaani koostamiseni. Õpilastiimid tegutsevad 1 aasta ning neid nõustavad projektimeeskonna liikmed, mentorid ja eksperdid.

Girl Power projekti rahastab Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programm ja koordineerib Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Projektitegevused toimuvad perioodil november 2020 kuni oktoober 2022.

 
Think Global- Act Local: Our Forests

ERASMUS+   Strategic partnership KA2 project

„Think Global- Act Local: Our Forests“  (2019-1-DE03-KA229-060108)

The project meetings focuses on different benefits of forest. The purpose of the project meeting is to find out more about the usage of the wood and how it affects our everyday life. The main activities of the meeting are workshops, a lecture, a hiking in forest, a planting trees.

Project coordinator: IGS Maifeld in Polch (Germany)

Project partners: Viljandi Gümnaasium (Eesti), Lyceum of Solea (Cyprus), Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral – Santana (Madeira, Portugal), Profilirana prirodo-matematicheska gimnazia (Lovech, Bulgaria)

Project duration: 01.09.2019-01.08.2022

 

 

Uus metodoloogiline lähenemine muusikaõppele Viljandi Gümnaasiumis

Erasmus+ lühiajalise õpirände KA1 projekt

Uus metodoloogiline lähenemine muusikaõppele Viljandi Gümnaasiumis (2021-1-EE01-KA122-SCH-000021053)

Projekti kestus: 01.09.2021-31.08.2022

By implementing the project, we wish to redesign our teaching of singing in school. By implementing the project, our ability to organize events for the whole school will be enhanced and students’ learning skills will improve overall. Our music teacher Teet Kaur will participate in CVI professional singers and teachers’ courses in Denmark.

 

ÕPPIMINE ELUJÕULISTES JA JÄTKUSUUTLIKES KOGUKONDADES NING KOGUKONDADELE

The Big Transformation: Jätkusuutlikkuse Dilemmad Ja Tegelemine Haavatavusega

https://pk.emu.ee/esdfor2030 link opens on new page

 

Avaldatud 14.10.2022. Viimati muudetud 03.07.2024.