Vastuvõtt

Õppesuunad

Viljandi Gümnaasium on riigikool, kus omandatakse kolme aasta vältel gümnaasiumiharidus. Meie kooli on võimalik õppima asuda 6 õppesuunal:

  • matemaatika-füüsika õppesuund,
  • loodus- ja reaalainete õppesuund,
  • võõrkeelte õppesuund,
  • humanitaar ja kunstide õppesuund,
  • sotsiaalainete õppesuund,
  • majanduse ja ettevõtluse õppesuund.

Õppesuundade täpsemad kirjeldused leiad allpool

Ühes õppesuunas õppijad moodustavad õpperühma. Igal õpperühmal on oma juhendaja.

Gümnaasiumiõpe on jagatud kolme moodulisse:

Üldõppe moodul – sisaldab kursuseid, mis on kõikidele gümnasistidele riikliku gümnaasiumi õppekava järgi kohustuslikud. Kohustuslik üldõppe moodul koosneb 63 kursusest.

Suunaõppe moodul – sisaldab valikkursuseid lähtuvalt valitud õppesuunast. Suunaõppe moodul koosneb 20 kursusest. Siinsed kursused on komplekteeritud kooli poolt arvestusega, et õppija saaks kvaliteetse ja süvendatud õppe selles valdkonnas, mis teda huvitab. Õppeainete valikkursused sisaldavad igas õppesuunas just sellele suunale omast materjali (nt ajalugu kunsti suunas või võõrkeel loodusainete suunas).

Valikainete moodul – tegemist on valikainetega, mida võib õppida igas õppesuunas. Et õpilasele oleks tagatud terviklik ja kvaliteetne gümnaasiumiharidus, on kool komplekteerinud erinevaid valikainete plokke, millest õppija saab moodustada oma valikainete mooduli. valikainete plokid jagunevad:

  • Üldõpet toetavad valikained – toetavad kohustusliku õppe läbimist, aitavad kaasa kõrgel tasemel soorituse suutlikkuse saavutamisele;
  • Suunaõpet süvendavad ja laiendavad valikained – õppesuunas õppimist täiendavad valikained, mille eesmärk on mitmekesistada õppimist valitud õppesuunas;
  • Ülekoolilised valikained – pakuvad lisa suunaõppele. Eesmärk on võimaldada erineva õppesuuna õpilasel valida ka teise õppesuunda jäävaid valikkursuseid.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada õppesuuna lõpueksam ning praktiline uurimuslik töö, mille teema ja meetodi valik sõltub iga õppija huvidest ning võib olla seotud ka mõne valikaine õppimisega.

Viljandi Gümnaasiumis saab tegeleda huvitegevusega nii, et see läheb arvesse valikaine õppimisena. Nii on näiteks meie kooli valikained noortekoor, tantsurühmad, teatristuudio, koolibänd, kooli ajalehe toimetamine, kunstiateljee ja erinevad spordialad.

Õpilasel, kes tegeleb väljaspool kooli huviharidusega, on võimalik arvestada oma huvitegevust valikainete mooduli kavandamisel. Selle kooskõlastamine on individuaalne ning kinnitatakse eraldi igal õppeaastal.

Viljandi Gümnaasiumi õpilased on väga edukalt esinenud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Loodus- ja reaalainete õppesuund

See on reaalainete süvendatud õppega suund. Õppijale pakutakse võimalust mitmekülgseks arenguks kompleksse süvaõppena reaal-loodusainetes, mis on kaasaegse lähenemisviisi aluseks ka edasi õppimisel kõrgharidus- ja kutseõppesüsteemis. VG arendab integreeritud õpet, mis vastab tänapäeva nõuetele paremini, kui vaid üksikule teadusharule orienteeritus. Tugeva reaalainete põhja ja võimaluse matemaatiliste oskuste süvendamiseks ja harjutamiseks annab lai matemaatika. Loodusainete õppe süvendamiseks ja huvitavamaks muutmiseks, silmaringi laiendamiseks ja loogilise mõtlemise oskuse rakendumiseks on loodusainetes mitmeid lisakursuseid. Õpetatakse erinevaid valikkursusi, näiteks arutlusi ja praktilist uurimistegevust sisaldavad loodusaineid integreerivad kursused. Õppesuund ei jää kuiva teooria juurde, vaid laseb õppijal kogemusi saada praktiliste tööde, keskkonnaõppelaagrite, õppekäikude, spetsialistidega kohtumise kaudu.

Füüsika õppimist muudab oluliselt huvitavamaks ja paremini mõistetavaks mitmekülgne praktikumide pakett. Samuti saab teha palju katseid keemia praktikumides (2 kursust), mis on tihedalt seotud bioloogia ja teiste loodusteadustega. Bioloogia praktikumides saab tutvuda nii taimede kui loomade anatoomiaga, uurida keskkonda, mõõta elutegevuse näitajaid, saada teadmisi taimede paljundamisest jm. Geograafias laiendab  analüüsioskusi kursus „Viljandimaa majandus ja ettevõtlus“. Kõigi loodusainete õppimine on tihedas vastastikuses seoses. Arutlus- ja seostamisoskuse arendamiseks kasutatakse suulist arvestust.

Projektitöödena arendatakse õppimise meetodit „õpilaselt õpilasele“. Viljandi Gümnaasiumi õpilased teevad keemiateatrit ja viivad läbi praktikume põhikoolide õpilastele, koostavad uurimuslike tegevuspunktidega matkaradu. Õpilased osalevad  GLOBE keskkonnavaatluste teostamisel. Avatud on keemia meistriklassi kursus. TÜ Teaduskooli kursused on süvaõppehuvilistele jõukohaseks enesetäienduseks. Kõiki neid töid saab kujundada uurimuslikeks lõputöödeks.