Vastuvõtt

Vastuvõtukord


Viljandi Gümnaasiumi vastuvõtukord on koostatud lähtuvalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ sätestatud korrast ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §27 lõigetest 3, 5 ja 6.

- Viljandi Gümnaasiumi 2024/2025 õppeaasta vastuvõtu tingimused ja kord 

 

 

Viljandi Gümnaasiumi vastuvõtukord on koostatud lähtuvalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ sätestatud korrast ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §27 lõigetest 3, 5 ja 6.

- Viljandi Gümnaasiumi 2024/2025 õppeaasta vastuvõtu tingimused ja kord