Matemaatika-füüsika õppesuund jätkab Viljandis juba üle 40 aasta olnud matemaatika-füüsika süvaõppe häid traditsioone.

Läbi süvendatud matemaatika ja füüsika õppimise areneb süsteemne ja loogiline mõtlemine ning oma väidete põhjendamise oskus. Õppesuunas õpetatakse mitmeid matemaatika ja füüsika valikkursusi ning läbitakse reaalainete praktikume laboris. Kohustuslik suunakursus on joonestamine ja keemia lisakursus, mis toetavad laiapõhjalise reaalainete põhja ladumist. Huvilistel on võimalik tegeleda ka programmeerimisega. Valikkursuste abil on võimalik mitmekesistada õpinguid kunsti- või humanitaarainetega nagu nt rahvatants või ateljeekursus.

Oma teadmiste proovilepanekuks on kindlasti oluline väljund aineolümpiaadid. Matemaatika-füüsikasüvaõppe õpilased jätkavad ka Viie kooli kohtumise traditsioone. Matemaatika-füüsikasüvaõppega klassidel on väga tegus vilistlasnõukogu, kes annab igal aastal ühele antud suuna lõpuklassi õpilasele stipendiumi ja korraldab perioodiliselt vilistlaskokkutulekuid.

Aeg on näidanud, et selles klassis omandatud oskused ja teadmised võimaldavad jätkata lõpetajatel haridusteed edukalt väga erinevatel elualadel alates arhitektuurist lõpetades zooloogiaga.

KOHUSTUSLIK KURSUSTE HULK: 96 + riigikaitse kursus

MATEMAATIKAKURSUSTE MAHT: Lai matemaatika (14 kursust + riigieksami kursus) ning mitmed lisakursused

ÜLEKOOLILISTE VALIKKURSUSTE MAHT: 2 kursust

 

Language
Estonian
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Subject field
Õppeainete tabel: 
Õppeained (RÕK + LK)10.klassi kursused11.klassi kursused12.klassi kursused
Eesti keel
Kirjandus
B2 taseme võõrkeel
B1 taseme võõrkeel
Matemaatika
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Inimeseõpetus
Muusikaõpetus
Kunstiõpetus
Kehaline kasvatus
Uurimistöö
Arvutiõpetus
Valikkursus
Kokku
Saki järjekord: 
4