Vastuvõtt

Õppesuunad

Viljandi Gümnaasium on riigikool, kus omandatakse kolme aasta vältel kvaliteetne gümnaasiumiharidus. Meie missioon on pakkuda Viljandis õppivale noorele valikute- ja väljunditerohket üldkeskharidust, mis vastab ühiskonna vajadustele ja ootustele ning võimaldab kooli lõpetajal valida talle sobiv arengutee tulevikuks.

Seetõttu pakume noortele võimalust asuda õppima 6 eriilmelisel õppesuunal (kirjeldused allpool):

  • humanitaar ja kunstide õppesuund,
  • loodus- ja reaalainete õppesuund,
  • majanduse ja ettevõtluse õppesuund,
  • matemaatika-füüsika õppesuund,
  • sotsiaalainete õppesuund,
  • võõrkeelte õppesuund.

Kõik õppesuunad sobivad õppijatele, kelle eesmärgiks on tulevikus õppida edasi kõrgkoolis. Koolis õpetatakse valdavalt laia matemaatikat, kuid osades õppesuundades on võimalik õppida ka kitsast matemaatikat.

Ühes õppesuunas õppijad moodustavad õpperühma. Igal õpperühmal on kaks rühmajuhendajat, kes toetavad õpilase õpinguid kolme aasta vältel.

Gümnaasiumiõpe on jagatud kolme moodulisse:

 

Üldõppe moodul – sisaldab kursuseid, mis on kõikidele gümnasistidele riikliku gümnaasiumi õppekava järgi kohustuslikud. Kohustuslik üldõppe moodul koosneb 63 kursusest, millele lisandub kohustuslik riigikaitseõpetus teisel gümnaasiumi aastal.

Suunaõppe moodul – sisaldab kursuseid lähtuvalt valitud õppesuunast. Suunaõppe moodul koosneb sõltuvalt õppesuunast 23-31st kursusest. Siinsed kursused on komplekteeritud kooli poolt arvestusega, et õppija saaks kvaliteetse ja süvendatud õppe selles valdkonnas, mis teda huvitab. Õppeainete valikkursused sisaldavad igas õppesuunas just sellele suunale omast materjali.

Valikainete moodul – tegemist on valikainetega, mida võib õppida igas õppesuunas. Et õpilasele oleks tagatud terviklik ja kvaliteetne gümnaasiumiharidus, on kool komplekteerinud erinevaid valikainete plokke, millest õppija saab moodustada oma valikainete mooduli. Valikainete plokid jagunevad:

  • Üldõpet toetavad valikained – toetavad kohustusliku õppe läbimist, aitavad kaasa kõrgel tasemel soorituse suutlikkuse saavutamisele;
  • Suunaõpet süvendavad ja laiendavad valikained – õppesuunas õppimist täiendavad valikained, mille eesmärk on mitmekesistada õppimist valitud õppesuunas;
  • Ülekoolilised valikained – pakuvad lisa suunaõppele. Eesmärk on võimaldada erineva õppesuuna õpilasel valida ka teise õppesuunda jäävaid valikkursuseid.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada õppesuuna lõpueksam ning praktiline uurimuslik töö, mille teema ja meetodi valik sõltub iga õppija huvidest ning võib olla seotud ka mõne valikaine õppimisega.

Viljandi Gümnaasiumis saab tegeleda huvitegevusega nii, et see läheb arvesse valikaine õppimisena. Nii on näiteks meie kooli valikained noortekoor, tantsurühmad, teatristuudio, koolibänd, kooli ajalehe toimetamine, kunstiateljee ja erinevad spordialad.

Õpilasel, kes tegeleb väljaspool kooli huviharidusega, on võimalik arvestada oma huvitegevust valikainete mooduli kavandamisel. Selle kooskõlastamine on individuaalne ning kinnitatakse eraldi igal õppeaastal.

Õpilased, kes on õppinud põhikoolis vene keelt, võivad gümnaasiumiõpingute alguses alustada saksa keele õpinguid, va võõrkeelte õppesuuna õpilased, kes õpivad kolme võõrkeelt. Keeleõppe vahetajad peavad arvestama sellega, et lisaks tunniplaanis olevale viiele kursusele peavad nad valima juurde neli saksa keele lisakursust, mis toimuvad valikainete ajal.

Viljandi Gümnaasiumi õpilased on väga edukalt esinenud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Sotsiaalainete õppesuund

Sotsiaalainete õppesuund sobib õpilastele, kes tunnevad huvi ajaloo ja ühiskonnas toimuiva vastu. Selles õppesuunas õpitakse rohkem valikkursusi ajaloost, Eesti kultuurist ja kohalikust õigussüsteemist. Õppesuuna õpilastele on suunatud mitmed kursused, mis põimivad omavahel kokku mitmed valdkonnad. Näidetena võib välja tuua psühholoogia kursuse, globaliseeruva maailma kursuse, sissejuhatuse filosoofilisse mõtlemisse jpm.  

Õppesuunda ilmestab see, et võrreldes teiste õppesuundadega on õpilastel rohkem ülekoolilisi valikkursuseid. Seetõttu sobib see õppesuund neile õppijatele, kes soosivad suunakursuste kõrval rikastada oma õpinguid enda jaoks täiesti uute erialadega. Ühtlasi tähendab see seda, et see õppesuund võiks sobida neile noortele, kes soovivad koolivälist huviharidust rohkem arvesse võtta põhiõpingute osana.

Sotsiaalainete õppesuunas õppija saab laiapõhjalise ettevalmistuse jätkamaks õpinguid mitmekesises sotsiaalteaduste valdkonnas, aga ka riigiteadustes jm. Samas on soovijatel võimalik saada läbi laia matemaatika õpingute hea baas reaalainete õppimiseks.

KOHUSTUSLIK KURSUSTE HULK: 96 + riigikaitse kursus

MATEMAATIKAKURSUSTE MAHT: Lai matemaatika (14 kursust + riigieksami kursus) või kitsas matemaatika (10 kursust + riigieksami kursus)

ÜLEKOOLILISTE VALIKKURSUSTE MAHT: 10 kursust kitsa matemaatika õppijatel, 6 kursust laia matemaatika õppijatel