Vastuvõtt

Õppesuunad

Viljandi Gümnaasium on riigikool, kus omandatakse kolme aasta vältel gümnaasiumiharidus. Meie kooli on võimalik õppima asuda 6 õppesuunal:

  • matemaatika-füüsika õppesuund,
  • loodus- ja reaalainete õppesuund,
  • võõrkeelte õppesuund,
  • humanitaar ja kunstide õppesuund,
  • sotsiaalainete õppesuund,
  • majanduse ja ettevõtluse õppesuund.

Õppesuundade täpsemad kirjeldused leiad allpool

Ühes õppesuunas õppijad moodustavad õpperühma. Igal õpperühmal on oma juhendaja.

Gümnaasiumiõpe on jagatud kolme moodulisse:

Üldõppe moodul – sisaldab kursuseid, mis on kõikidele gümnasistidele riikliku gümnaasiumi õppekava järgi kohustuslikud. Kohustuslik üldõppe moodul koosneb 63 kursusest.

Suunaõppe moodul – sisaldab valikkursuseid lähtuvalt valitud õppesuunast. Suunaõppe moodul koosneb 20 kursusest. Siinsed kursused on komplekteeritud kooli poolt arvestusega, et õppija saaks kvaliteetse ja süvendatud õppe selles valdkonnas, mis teda huvitab. Õppeainete valikkursused sisaldavad igas õppesuunas just sellele suunale omast materjali (nt ajalugu kunsti suunas või võõrkeel loodusainete suunas).

Valikainete moodul – tegemist on valikainetega, mida võib õppida igas õppesuunas. Et õpilasele oleks tagatud terviklik ja kvaliteetne gümnaasiumiharidus, on kool komplekteerinud erinevaid valikainete plokke, millest õppija saab moodustada oma valikainete mooduli. valikainete plokid jagunevad:

  • Üldõpet toetavad valikained – toetavad kohustusliku õppe läbimist, aitavad kaasa kõrgel tasemel soorituse suutlikkuse saavutamisele;
  • Suunaõpet süvendavad ja laiendavad valikained – õppesuunas õppimist täiendavad valikained, mille eesmärk on mitmekesistada õppimist valitud õppesuunas;
  • Ülekoolilised valikained – pakuvad lisa suunaõppele. Eesmärk on võimaldada erineva õppesuuna õpilasel valida ka teise õppesuunda jäävaid valikkursuseid.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada õppesuuna lõpueksam ning praktiline uurimuslik töö, mille teema ja meetodi valik sõltub iga õppija huvidest ning võib olla seotud ka mõne valikaine õppimisega.

Viljandi Gümnaasiumis saab tegeleda huvitegevusega nii, et see läheb arvesse valikaine õppimisena. Nii on näiteks meie kooli valikained noortekoor, tantsurühmad, teatristuudio, koolibänd, kooli ajalehe toimetamine, kunstiateljee ja erinevad spordialad.

Õpilasel, kes tegeleb väljaspool kooli huviharidusega, on võimalik arvestada oma huvitegevust valikainete mooduli kavandamisel. Selle kooskõlastamine on individuaalne ning kinnitatakse eraldi igal õppeaastal.

Viljandi Gümnaasiumi õpilased on väga edukalt esinenud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Majanduse ja ettevõtluse õppesuund

Majandussuunas õpitakse majanduse ja ettevõtluse aluseid, majandusmatemaatikat ja välismajandust, samuti  raamatupidamist  ja turundust ning osaletakse ideeturgudel, ettevõtlusfestivalidel ja laatadel.

Teisel õppeaastal luuakse oma äriidee teostamiseks õpilasfirma JA (Junior Achievement) Eesti ettevõtlusõppe programmis. Õpilasfirma töötab aktsiaseltsi põhimõttel ja järgib kõiki väikeettevõtte loomise, töötamise ja lõpetamisega seotud asjaolusid. Õpilasfirma töös osalemine annab õpilastele suurepärase meeskonnatöö tegemise ning erinevate kooliväliste osapooltega suhtlemise kogemuse.

Igal õpilasfirma programmis osalenul on võimalik teha Entrepreneurial Skills Pass  (ESP) test, et saada rahvusvaheline ettevõtlusteadmiste tunnistus, mis on kooskõlastatud JA Europe võrgustiku liikmetega üle Euroopa. Õpilasfirma tegevusaasta on aluseks praktilisele uurimistööle, mis kirjutatakse ja kaitstakse klassikalise uurimistöö vormis gümnaasiumi tasemel.

Õppimise käigus kõigil kolmel aastal kasutatakse erinevaid majandus- ja simulatsioonimänge ning võetakse osa  majandusolümpiaadidest, konkurssidest ja võistlustest. Teoreetilist õpet täiendavad praktilised kohtumised ettevõtjatega ja õppekäigud ettevõtetesse. Õppimist toetab e-kursuste süsteem.