Vastuvõtt

Õppesuunad

Viljandi Gümnaasium on riigikool, kus omandatakse kolme aasta vältel gümnaasiumiharidus. Meie kooli on võimalik õppima asuda 6 õppesuunal:

  • matemaatika-füüsika õppesuund,
  • loodus- ja reaalainete õppesuund,
  • võõrkeelte õppesuund,
  • humanitaar ja kunstide õppesuund,
  • sotsiaalainete õppesuund,
  • majandus- ja ettevõtluse õppesuund.

Õppesuundade täpsemad kirjeldused leiad allpool

Ühes õppesuunas õppijad moodustavad õpperühma. Igal õpperühmal on oma juhendaja.

Gümnaasiumiõpe on jagatud kolme moodulisse:

Üldõppe moodul – sisaldab kursuseid, mis on kõikidele gümnasistidele riikliku gümnaasiumi õppekava järgi kohustuslikud. Kohustuslik üldõppe moodul koosneb 63 kursusest.

Suunaõppe moodul – sisaldab valikkursuseid lähtuvalt valitud õppesuunast. Suunaõppe moodul koosneb 20 kursusest. Siinsed kursused on komplekteeritud kooli poolt arvestusega, et õppija saaks kvaliteetse ja süvendatud õppe selles valdkonnas, mis teda huvitab. Õppeainete valikkursused sisaldavad igas õppesuunas just sellele suunale omast materjali (nt ajalugu kunsti suunas või võõrkeel loodusainete suunas).

Valikainete moodul – tegemist on valikainetega, mida võib õppida igas õppesuunas. Et õpilasele oleks tagatud terviklik ja kvaliteetne gümnaasiumiharidus, on kool komplekteerinud erinevaid valikainete plokke, millest õppija saab moodustada oma valikainete mooduli. valikainete plokid jagunevad:

  • Üldõpet toetavad valikained – toetavad kohustusliku õppe läbimist, aitavad kaasa kõrgel tasemel soorituse suutlikkuse saavutamisele;
  • Suunaõpet süvendavad ja laiendavad valikained – õppesuunas õppimist täiendavad valikained, mille eesmärk on mitmekesistada õppimist valitud õppesuunas;
  • Ülekoolilised valikained – pakuvad lisa suunaõppele. Eesmärk on võimaldada erineva õppesuuna õpilasel valida ka teise õppesuunda jäävaid valikkursuseid.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada õppesuuna lõpueksam ning praktiline uurimuslik töö, mille teema ja meetodi valik sõltub iga õppija huvidest ning võib olla seotud ka mõne valikaine õppimisega.

Viljandi Gümnaasiumis saab tegeleda huvitegevusega nii, et see läheb arvesse valikaine õppimisena. Nii on näiteks meie kooli valikained noortekoor, tantsurühmad, teatristuudio, koolibänd, kooli ajalehe toimetamine, kunstiateljee ja erinevad spordialad.

Õpilasel, kes tegeleb väljaspool kooli huviharidusega, on võimalik arvestada oma huvitegevust valikainete mooduli kavandamisel. Selle kooskõlastamine on individuaalne ning kinnitatakse eraldi igal õppeaastal.

Viljandi Gümnaasiumi õpilased on väga edukalt esinenud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Majanduse ja ettevõtluse õppesuund

Majandussuuna lõpetaja on ettevõtlik, ettevõtluskogemusega ja suudab hästi orienteeruda majanduskeskkonnas. Majandussuunas õpitakse esimesel poolaastal majanduse ja ettevõtluse aluseid ja luuakse praktiline õpilasfirma. Täpsem kirjeldus www.ja.ee. Õppimise käigus minnakse õpilasfirma laatadele oma tooteid müüma. Õpilasfirma kogemus annab õpilastele ettekujutuse ja praktilise kogemuse majandusprotsessi reaalsest olemusest. Õppimise käigus kasutatakse erinevaid majandus- ja simulatsioonimänge.

Teisel poolaastal alustatakse uurimistööga, mis peab valmima majandusõppe lõpuks. Uurimistöö tulemus on reaalselt toimiv äriplaan, millega võiks kohe ettevõtlust alustada. Äriideena saab kasutada ideed, mis pärineb õpilasfirmast või mõnest ettevõtlikkust arendavast noorteprogrammist. Õpilased osalevad teisel poolaastal toimuval koolisisesel majandusolümpiaadil, kust parimad saavad kooli esindada piirkondlikul olümpiaadil. Olümpiaadi üks osa on majandusmäng Titan.

Teisel õppeaastal õpitakse süvendatult raamatupidamist ja turundust, et aidata veelgi kaasa uurimistööna valmiva  äriplaani koostamisele. Õppimisel kasutatakse maksimaalselt erinevaid õppimist abistavaid tarbija- ja ettevõtluskeskkondi ja simulatsioonimänge.

Õppimist toetab e-kursuste süsteem, kus on võimalik lahendada koduseid ülesandeid ning kuhu on lisatud kogu õppematerjal.