Vastuvõtt

Õppesuunad

Viljandi Gümnaasium on riigikool, kus omandatakse kolme aasta vältel kvaliteetne gümnaasiumiharidus. Meie missioon on pakkuda Viljandis õppivale noorele valikute- ja väljunditerohket üldkeskharidust, mis vastab ühiskonna vajadustele ja ootustele ning võimaldab kooli lõpetajal valida talle sobiv arengutee tulevikuks.

Seetõttu pakume noortele võimalust asuda õppima 6 eriilmelisel õppesuunal (kirjeldused allpool):

  • humanitaar ja kunstide õppesuund,
  • loodus- ja reaalainete õppesuund,
  • majanduse ja ettevõtluse õppesuund,
  • matemaatika-füüsika õppesuund,
  • sotsiaalainete õppesuund,
  • võõrkeelte õppesuund.

Kõik õppesuunad sobivad õppijatele, kelle eesmärgiks on tulevikus õppida edasi kõrgkoolis. Koolis õpetatakse valdavalt laia matemaatikat, kuid osades õppesuundades on võimalik õppida ka kitsast matemaatikat.

Ühes õppesuunas õppijad moodustavad õpperühma. Igal õpperühmal on kaks rühmajuhendajat, kes toetavad õpilase õpinguid kolme aasta vältel.

Gümnaasiumiõpe on jagatud kolme moodulisse:

 

Üldõppe moodul – sisaldab kursuseid, mis on kõikidele gümnasistidele riikliku gümnaasiumi õppekava järgi kohustuslikud. Kohustuslik üldõppe moodul koosneb 63 kursusest, millele lisandub kohustuslik riigikaitseõpetus teisel gümnaasiumi aastal.

Suunaõppe moodul – sisaldab kursuseid lähtuvalt valitud õppesuunast. Suunaõppe moodul koosneb sõltuvalt õppesuunast 23-31st kursusest. Siinsed kursused on komplekteeritud kooli poolt arvestusega, et õppija saaks kvaliteetse ja süvendatud õppe selles valdkonnas, mis teda huvitab. Õppeainete valikkursused sisaldavad igas õppesuunas just sellele suunale omast materjali.

Valikainete moodul – tegemist on valikainetega, mida võib õppida igas õppesuunas. Et õpilasele oleks tagatud terviklik ja kvaliteetne gümnaasiumiharidus, on kool komplekteerinud erinevaid valikainete plokke, millest õppija saab moodustada oma valikainete mooduli. Valikainete plokid jagunevad:

  • Üldõpet toetavad valikained – toetavad kohustusliku õppe läbimist, aitavad kaasa kõrgel tasemel soorituse suutlikkuse saavutamisele;
  • Suunaõpet süvendavad ja laiendavad valikained – õppesuunas õppimist täiendavad valikained, mille eesmärk on mitmekesistada õppimist valitud õppesuunas;
  • Ülekoolilised valikained – pakuvad lisa suunaõppele. Eesmärk on võimaldada erineva õppesuuna õpilasel valida ka teise õppesuunda jäävaid valikkursuseid.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada õppesuuna lõpueksam ning praktiline uurimuslik töö, mille teema ja meetodi valik sõltub iga õppija huvidest ning võib olla seotud ka mõne valikaine õppimisega.

Viljandi Gümnaasiumis saab tegeleda huvitegevusega nii, et see läheb arvesse valikaine õppimisena. Nii on näiteks meie kooli valikained noortekoor, tantsurühmad, teatristuudio, koolibänd, kooli ajalehe toimetamine, kunstiateljee ja erinevad spordialad.

Õpilasel, kes tegeleb väljaspool kooli huviharidusega, on võimalik arvestada oma huvitegevust valikainete mooduli kavandamisel. Selle kooskõlastamine on individuaalne ning kinnitatakse eraldi igal õppeaastal.

Õpilased, kes on õppinud põhikoolis vene keelt, võivad gümnaasiumiõpingute alguses alustada saksa keele õpinguid, va võõrkeelte õppesuuna õpilased, kes õpivad kolme võõrkeelt. Keeleõppe vahetajad peavad arvestama sellega, et lisaks tunniplaanis olevale viiele kursusele peavad nad valima juurde neli saksa keele lisakursust, mis toimuvad valikainete ajal.

Viljandi Gümnaasiumi õpilased on väga edukalt esinenud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Loodus- ja reaalainete õppesuund

Loodus- ja reaalainete õppesuuna muudavad õppijale huvitavaks õuesõppega seotud projektides osalemine ja praktikumide suunakursused, kus tehakse palju loomingulisust arendavaid katseid koostöös teiste õpilastega, kujunevad paremad analüüsioskused ja eneseväljendus. Praktikume on keemias 3, füüsikas 4, bioloogias 3 ja mitme aine temaatikaga õppemoodulitest koosnev „Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond“. Lisakursusteks on „Globaliseeruv maailm“ ja „Elu keemia“. Esinemisoskusi saab arendada ja põnevaid katseid teha soovi korral kooli teadusteatris osaledes. Tasemeks vajalikke võõrkeeleoskusi aitavad õppesuunas kujundada 4 lisa-keelekursust. Ülekoolilisi valikaineid on vaja valida vähemalt 5 kursust kooliaja jooksul.

Loodus-reaalsuuna lõpetajat iseloomustab lai silmaring, avatud suhtumine uutes olukordades, asjalikku mõtlemist toetav loodusteaduslik arutlusviis, oskus teha sõbralikult koostööd. Meie vilistlased kiidavad koolist saadud praktilise tegutsemise oskusi, mis on kasuks edasi õppimisel  nii loodus- kui humanitaarvaldkonnas, majanduserialadel kui ka rakenduskõrgkoolides. Sinust endast oleneb, kui kitsad või laiad on piirid!

KOHUSTUSLIK KURSUSTE HULK: 96 + riigikaitse kursus

MATEMAATIKAKURSUSTE MAHT: Lai matemaatika (14 kursust + riigieksami kursus)

ÜLEKOOLILISTE VALIKKURSUSTE MAHT: 5 kursust