Vastuvõtt

Õppesuunad

Viljandi Gümnaasium on riigikool, kus omandatakse kolme aasta vältel kvaliteetne gümnaasiumiharidus. Meie missioon on pakkuda Viljandis õppivale noorele valikute- ja väljunditerohket üldkeskharidust, mis vastab ühiskonna vajadustele ja ootustele ning võimaldab kooli lõpetajal valida talle sobiv arengutee tulevikuks.

Seetõttu pakume noortele võimalust asuda õppima 6 eriilmelisel õppesuunal (kirjeldused allpool):

  • humanitaar ja kunstide õppesuund,
  • loodus- ja reaalainete õppesuund,
  • majanduse ja ettevõtluse õppesuund,
  • matemaatika-füüsika õppesuund,
  • sotsiaalainete õppesuund,
  • võõrkeelte õppesuund.

Kõik õppesuunad sobivad õppijatele, kelle eesmärgiks on tulevikus õppida edasi kõrgkoolis. Koolis õpetatakse valdavalt laia matemaatikat, kuid osades õppesuundades on võimalik õppida ka kitsast matemaatikat.

Ühes õppesuunas õppijad moodustavad õpperühma. Igal õpperühmal on kaks rühmajuhendajat, kes toetavad õpilase õpinguid kolme aasta vältel.

Gümnaasiumiõpe on jagatud kolme moodulisse:

 

Üldõppe moodul – sisaldab kursuseid, mis on kõikidele gümnasistidele riikliku gümnaasiumi õppekava järgi kohustuslikud. Kohustuslik üldõppe moodul koosneb 63 kursusest, millele lisandub kohustuslik riigikaitseõpetus teisel gümnaasiumi aastal.

Suunaõppe moodul – sisaldab kursuseid lähtuvalt valitud õppesuunast. Suunaõppe moodul koosneb sõltuvalt õppesuunast 23-31st kursusest. Siinsed kursused on komplekteeritud kooli poolt arvestusega, et õppija saaks kvaliteetse ja süvendatud õppe selles valdkonnas, mis teda huvitab. Õppeainete valikkursused sisaldavad igas õppesuunas just sellele suunale omast materjali.

Valikainete moodul – tegemist on valikainetega, mida võib õppida igas õppesuunas. Et õpilasele oleks tagatud terviklik ja kvaliteetne gümnaasiumiharidus, on kool komplekteerinud erinevaid valikainete plokke, millest õppija saab moodustada oma valikainete mooduli. Valikainete plokid jagunevad:

  • Üldõpet toetavad valikained – toetavad kohustusliku õppe läbimist, aitavad kaasa kõrgel tasemel soorituse suutlikkuse saavutamisele;
  • Suunaõpet süvendavad ja laiendavad valikained – õppesuunas õppimist täiendavad valikained, mille eesmärk on mitmekesistada õppimist valitud õppesuunas;
  • Ülekoolilised valikained – pakuvad lisa suunaõppele. Eesmärk on võimaldada erineva õppesuuna õpilasel valida ka teise õppesuunda jäävaid valikkursuseid.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada õppesuuna lõpueksam ning praktiline uurimuslik töö, mille teema ja meetodi valik sõltub iga õppija huvidest ning võib olla seotud ka mõne valikaine õppimisega.

Viljandi Gümnaasiumis saab tegeleda huvitegevusega nii, et see läheb arvesse valikaine õppimisena. Nii on näiteks meie kooli valikained noortekoor, tantsurühmad, teatristuudio, koolibänd, kooli ajalehe toimetamine, kunstiateljee ja erinevad spordialad.

Õpilasel, kes tegeleb väljaspool kooli huviharidusega, on võimalik arvestada oma huvitegevust valikainete mooduli kavandamisel. Selle kooskõlastamine on individuaalne ning kinnitatakse eraldi igal õppeaastal.

Õpilased, kes on õppinud põhikoolis vene keelt, võivad gümnaasiumiõpingute alguses alustada saksa keele õpinguid, va võõrkeelte õppesuuna õpilased, kes õpivad kolme võõrkeelt. Keeleõppe vahetajad peavad arvestama sellega, et lisaks tunniplaanis olevale viiele kursusele peavad nad valima juurde neli saksa keele lisakursust, mis toimuvad valikainete ajal.

Viljandi Gümnaasiumi õpilased on väga edukalt esinenud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Humanitaar- ja kunstide õppesuund

Õppesuund pakub võimalust saada head alusteadmised kunstiõppeks, muusikaõppeks, draamaõppeks ning võimaldab süvendatult õppida eesti keelt, kirjandust, ajalugu ja filosoofiat. Õppesuuna õpilased saavad hea võimaluse aktiivselt osaleda kooli kunstivaldkonna projektides ning proovida kätt õhtujuhtidena, bändiliikmetena või näitlejatena. Draamastuudio või bändide liikmetena on õppesuuna õppijatel suurepärane võimalus arendada oma meeskonnatöö oskust.

Humanitaar ja kunstide õppesuunas õppimine annab hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks kultuuri-, muusika-, kunsti- või teatrivaldkonnas. Samavõrd head alused saavad selle suuna õppijad eesti filoloogias. Tegemist on laiapõhjalise humanitaar- ja kunstiharidusega, millele saab õppija ise lisada valikainete näol spetsiifilisi kursuseid. Humanitaar- ja kunstihariduse omandamisele aitavad kaasa keele ja kirjanduse valikkursused, etnograafiloo, ajaloo ja kultuuriloo valikkursused ning filosoofia ja usundiõpetuse kursused.

Õppesuuna õppijad saavad valida, millises mahus nad soovivad matemaatikat õppida. Humanitaar- ja kunstiainete õppesuunast on välja kasvanud ka reaalainete õpetajaid.

KOHUSTUSLIK KURSUSTE HULK: 96 + riigikaitse kursus

MATEMAATIKAKURSUSTE MAHT: Lai matemaatika (14 kursust + riigieksami kursus) või kitsas matemaatika (10 kursust + riigieksami kursus)

ÜLEKOOLILISTE VALIKKURSUSTE MAHT: 6 kursust kitsa matemaatika õppijatel, 2 kursust laia matemaatika õppijatel