Õppetöö

Kooli õppekava

Link Viljandi Gümnaasiumi õppekava (terviktekst) - link.
Link Kooli õppekava ÜLDOSA (terviktekst) - link.
Link Kooli õppe-ja kasvatuseesmärgid ning -põhimõtted - link.
Link Õppesuunad - link.
Link Õppekorraldus Viljandi Gümnaasiumis - link.
Link Aineüleste pädevuste kujundamine ja lõiming - link.
Link Hindamise korraldus Viljandi Gümnaasiumis - link.
Link Õppimist toetavad tegevused koolis, õppenõustamine - link.
Link Õppetööd kajastav dokumentatsioon ja õpetaja töökava - link.
Link Õpilase kooli õpilaste nimekirjast välja arvamine. Gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord - link.
Link Õpetajate koostöö kavandamise põhimõtted. Kooli õppekava uuendamise kord - link.
Link Lisa 1. Kooli valikainete kavad - link.
Link Kooli valikainete kavad. KEEL JA KIRJANDUS - link.
Link Kooli valikainete kavad. VÕÕRKEEL - link.
Link Kooli valikainete kavad. SOTSIAALAINED - link.
Link Kooli valikainete kavad. MATEMAATIKA - link.
Link Kooli valikainete kavad. LOODUSAINED - link.
Link Kooli valikainete kavad. KUNSTID - link.
Link Kooli valikainete kavad. MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS - link.
Link Kooli valikainete kavad. DIGIPÄDEVUS - link.
Link Kooli valikainete kavad. KEHALINE KASVATUS - link.
Link Lisa 2. Lõimitud aine- ja keeleõppe moodulid - link.