Koolielu

Kodukord

Viljandi Gümnaasiumi kodukord

Kinnitatud direktori käskkirjaga 20.01.2014 nr 1-3/21

PREAMBULA

Viljandi Gümnaasiumi kodukord tugineb organisatsiooni põhiväärtustel. Meie jaoks on oluline hoolivusel ja usaldusel põhinev õpikeskkond, mille kujundamisele aitab kaasa ka kooli kodukord. Väärtustame kaasavat ja hoolivat koolikultuuri. Kõik kooli töötajad osalevad turvalise õpikeskkonna kujundamises. Viljandi Gümnaasiumis kujundatakse motiveeritud õppijat, kes on suuteline seadma endale teadlikke õpieesmärke ning neid ellu viima. Väärtustame õpetaja professionaalset tööd, enesearendust ning õppeprotsessi loomingulisust. Viljandi Gümnaasiumis õppiv noor on kriitilise analüüsioskusega ning suudab teha vastutustundlikke algatusi ja otsuseid.

ÜLDOSA

1. Lähtekohad

1.1 Viljandi Gümnaasiumi kodukord kehtestatakse lähtuvalt Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusest ning teistest Eesti Vabariigis haridusasutuste tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

1.2 Kooli kodukord ei reguleeri neid tegevusi, mis on protseduuriliselt ära kirjeldatud riiklikes õigusaktides.

2. Kodukorra subjektid

2.1 Viljandi Gümnaasiumi kodukorda peavad järgima kõik kooli õpilased ja töötajad.

2.2 Viljandi Gümnaasiumi kodukord koosneb üldosast ja lisadest, milles kirjeldatakse konkreetseid tegevusi reguleerivad põhimõtted.

3. Kodukorra alusväärtused

3.1 Viljandi Gümnaasiumi kodukord tugineb üldinimlikele eetika-, moraali- ja käitumisnormidele.

3.2 Kooli kodukord järgib kooli põhimääruses, Eesti Vabariigi seadustes ja nende alusel välja antud õigusaktides aluseks võetud väärtusi.

3.3 Kooli kodukord on üks kooli missiooni elluviimise vahenditest.

3.4 Kooli töötajad juhinduvad kooli põhiväärtustest ja kujundavad neid meie kooli õpilastes. Nendeks väärtusteks on: - Hoolivus enda, teiste ja ümbritseva keskkonna suhtes; - Demokraatlik koostöö ja professionaalne areng; - Avatus ja innovaatilisus; - Ettevõtlikkus; - Vastutus- ja kohusetundlikkus.

3.5 Viljandi Gümnaasiumi õpilased ja töötajad suhtuvad heaperemehelikult kooli materiaalsesse keskkonda ja varadesse.

4. Kodukorra rikkumine

4.1 Kodukorda rikkuva õpilase suhtes rakendatakse kooli kodukorra lisas toodud õpilase mõjutamise süsteemi.

4.2 Kodukorra järgimine on kooli töötaja jaoks töölepingust tulenev kohustus.

4.3 Korduv või süstemaatiline kodukorra rikkumine on käsitletav kodukorra eiramisena ning selle eest on õigus õpilane koolist välja heita. Kodukorda eirava töötajaga lõpetatakse tööleping usalduse kaotamise tõttu Töölepingu seaduses sätestatud korras.

5. Kodukorra kommunikatsioon

5.1 Kooli kodukord ja selle lisad on avaldatud kooli kodulehel ning siseveebis dokumentide ja korralduste kaustas.

5.2 Kooli kodukorrast tulenev päevakavaline info on kättesaadav kooli e-päevikus ning siseveebis. Laiemale avalikkusele suunatud teave on kättesaadav kooli kodulehel.

6. Kodukorra rakendamine

6.1 Kooli kodukord on kinnitatud direktori käskkirjaga.

6.2 Kodukorra töödokument läbib arutelu kooli koostöönõukodades ja hoolekogus.

6.3 Ettepanekud kodukorra muutmiseks esitatakse kooli juhtkonnale.

6.4 Kooli kodukorra muudatusettepanekuid võivad teha kõik kooli koostöönõukojad, töötajad ja õpilasesindus.

Viljandi Gümnaasiumi kodukorra täisteksti leiad siit