Sotsiaalainete õppesuund sobib õpilastele, kes tunnevad huvi ajaloo ja ühiskonnas toimuiva vastu. Selles õppesuunas õpitakse rohkem valikkursusi ajaloost, Eesti kultuurist ja kohalikust õigussüsteemist. Õppesuuna õpilastele on suunatud mitmed kursused, mis põimivad omavahel kokku mitmed valdkonnad. Näidetena võib välja tuua psühholoogia kursuse, globaliseeruva maailma kursuse, sissejuhatuse filosoofilisse mõtlemisse jpm.  

Õppesuunda ilmestab see, et võrreldes teiste õppesuundadega on õpilastel rohkem ülekoolilisi valikkursuseid. Seetõttu sobib see õppesuund neile õppijatele, kes soosivad suunakursuste kõrval rikastada oma õpinguid enda jaoks täiesti uute erialadega. Ühtlasi tähendab see seda, et see õppesuund võiks sobida neile noortele, kes soovivad koolivälist huviharidust rohkem arvesse võtta põhiõpingute osana.

Sotsiaalainete õppesuunas õppija saab laiapõhjalise ettevalmistuse jätkamaks õpinguid mitmekesises sotsiaalteaduste valdkonnas, aga ka riigiteadustes jm. Samas on soovijatel võimalik saada läbi laia matemaatika õpingute hea baas reaalainete õppimiseks.

KOHUSTUSLIK KURSUSTE HULK: 96 + riigikaitse kursus

MATEMAATIKAKURSUSTE MAHT: Lai matemaatika (14 kursust + riigieksami kursus) või kitsas matemaatika (10 kursust + riigieksami kursus)

ÜLEKOOLILISTE VALIKKURSUSTE MAHT: 10 kursust kitsa matemaatika õppijatel, 6 kursust laia matemaatika õppijatel

Language
Estonian
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Subject field
Õppeainete tabel: 
Õppeained (RÕK + LK)10.klassi kursused11.klassi kursused12.klassi kursused
Eesti keel
Kirjandus
B2 taseme võõrkeel
B1 taseme võõrkeel
Matemaatika
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Inimeseõpetus
Muusikaõpetus
Kunstiõpetus
Kehaline kasvatus
Uurimistöö
Arvutiõpetus
Valikkursus
Kokku
Saki järjekord: 
5